Informace pro studenty

Titulek:  Expirované:  

Znovupřijetí do ak.r. 2017/2018: Uznávání předmětů z dřívějšího (neúspěšného i úspěšného) studia
19.2-11.9.2017
Em., 2017-02-19, 2017-03-25:
Informace, která bude postupně doplňována a upřesňována:
Úspěšní uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí do bakalářství IT-BC nebo inženýrství IT-MGR se zahájením studia od zimního semestru ak.r. 2017/2018, a dříve byli neúspěšní v podobných studijních programech na libovolné vysoké škole, mají-li zájem, mohou požádat o uznání předmětů z předcházejícího neúspěšného studia, které nebylo uzavřeno (přerušené studium se pro uznávání předmětů považuje za studium s odložením absolutoria, tedy studium s výhledem na získání titulu) se ziskem akademického titulu. Žádosti o uznání předmětů se podávají "na papíru" nejméně s týdenním předstihem před zahájením výuky v semestru (kde je na FIT ve studijním plánu daný předmět zaveden, tj. pro ZS i LS nejpozději v pondělí 2017-09-11) a přikládá se autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia (razítko + originální podpis, k získání na dřívějším studijním oddělení). Uznávání předmětů se řídí vyhlášenými pravidly, když se sleduje i kvalita výsledků:

* Dřívější studenti FIT mají situaci jednodušší, protože dokumentace ke všem předmětům je v IS FIT, a k žádosti tedy přikládají jenom ověřený(é) výpis(y) úspěšných předmětů, který(é) se získává(ají) na SO FIT.

* Dřívější studenti z jiných fakult VUT a jiných vysokých škol (a to i v případě přestupu z dosud úspěšného dílčího studia) si musí připravit navíc autorizované anotace/popisy předmětů, a sami musí navštívit garanty předmětů na FIT, aby získali jejich "doporučení/souhlas". Každý jeden předmět k uznání na FIT se řeší jedinečnou žádostí. Formulář pro bakalářství a pro inženýrství musí být vyplněn úplně, a tiskne se oboustranně. Je vhodné konzultovat se studijním poradcem, protože může navrhnout, které předměty jsou k uznání, a které garanty navštívit. Na základě žádosti o výjimku může být uznán i předmět, který není v nabídce na FIT, ale svým obsahem "výrazně" podporuje obor studovaný na FIT.

* Studentům, kteří již získali titul na FIT, popř. na FEKT, FP a i jinde, a kteří se rozhodli pro další studium na FIT, například na/v jiném oboru, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů", pokud jsou odpovídající předměty v nabídce předmětů na FIT.

* Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů", pokud jsou odpovídající předměty v nabídce na FIT.

* Poznámka k souběžnému studiu ve více oborech na FIT: Kdo se rozhodne k souběžnému studiu ve více oborech, například v IT-MGR, může být pro něj zajímavé prohlédnout si "článek 2".
Zařazeno: uznávání předmětů
Vloženo: 19.2.2017 11:02:16 Aktualizováno: 28.8.2017 06:48:29

Jakékoli registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2017/2018
28.3-24.9.2017
Em., 2017-09-25:
Další e-do_/pře_registrace budou v lednu, postupně 1BIT angličtiny, 1BIT V-předměty pro LS, a pak všechny ostatní ročníky.
Em., 2017-09-11:
* Byly navýšeny kapacity "humanitních" předmětů v ZS ve prospěch 1BIT.
* Ve St-09-13 bude otevřena za portálem VUT e-registrace "svobodných předmětů".
Em., 2017-08-18:
Byly navýšeny kapacity "PVH" předmětů ve prospěch 1MIT.
Em., 2017-07-22:
Došlo ke stanovení dnů zářiových e-doregistrací:
* Nový 1MIT od Pá-09-01 do Ne-09-10, "PV a V" předměty.
* Nový 1BIT od Po-09-11 do Ne-09-24, "V" předměty pro ZS.
* Ostatní ročníky BIT a MIT od Pá-09-15 do Ne-09-24.
Předběžné a neúplné upřesnění časů zahájení a ukončení e-doregistrací a také časy e-registrací "židlí" ve vybraných předmětech třeba najdete v ...
Nezapomeňte před zahájením těchto e-doregistrací nahlédnout do svých e-registračních_formulářů a do "termínů" u předmětů.
Em., 2017-07-15:
Někteří studenti si přivodili komplikaci v tom, že nemají volné kredity pro registraci opakovaných povinných předmětů a otálejí s řešením téro situace. Tedy, bylo přistoupeno k uvolňování kreditů "úřední mocí". Nahlédněte, zda vám taková upravená skladba předmětů vyhovuje a ozvěte se, pokud máte výhodnější kombinaci předmětů.
Em., 2017-07-11:
Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k e-registracím jsou průběžně doplňovány v této aktualitě, případně pak v aktualitách jednotlivých předmětů.
Em., 2017-07-05:
Studentům nových 1BIT a 1MIT byly automatizovaně e-zaregistrovány povinné předměty. Pro snazší dohledávání rozvrhových kolizí lze nahlížet do rozpracovaných rozvrhů pro ZS a LS.
Em., 2017-06-16:
Zahájení prázdninové e-do_/pře_registrace je již nastaveno v e-registračních_formulářích: St-07-05-18-00. Ukončení lze očekávat k Čt-08-17 k půlnoci. Aktuální přepočítané kredity jsou již také vypočítány. U studentů, kteří se dostali po LS do kreditové krize, tj., neuspěli v některém povinném předmětu, mohou být postupně "úřední mocí" zrušeny vybrané "PV | V" předměty. Tedy v zásadě, takoví studenti jsou vyzváni, aby s úpravou svých studijních plánů pro p.ak.r. 2017/2018 neotáleli a sami si kredity uvolňovali.
Em., 2017-04-08-12-04:
Před několika minutami se uzavřelo 1. kolo e-registrace předmětů.
Do 1. kola nevstoupili studenti: ~34 z 1BIT, ~30 ze 2BIT, ~34 ze 3BIT, ~17 ze 4BIT a z IT-MGR celkem ~25.
V m.ak.r. 2015/2016 začala prázdninová e-do_/pře_registrace ~5./6. července, o zahájení letošní budete informováni a také to zjistíte tak, že na počátku července nahlédnete do svých e-registračních_formulářů. Po uzavření zkouškového období po LS budou všem přepočítány kredity, což u některých může znamenat automatizované navýšení kreditů. Někteří, kterým se nepovedl některý "P | Pv" předmět v LS, budou muset zrušit některé "V", popřípadě i některé neopakované "P" předměty. Některým budou předměty rušeny a opakované předměty z LS doplňovány "úřední mocí". Koho případné nenavýšení kreditů neuspokojí, musí počítat spíše s postupem podle ...
Diplomanti, kteří se již dostali a nebo dostanou do kreditové krize, se ozvou: Bude se řešit, jak postupovat, aby se mohli pokusit zúčastnit ISZ/MSZ v červnu 2018, bude-li to řešitelné.
Em., 2017-04-04-09-44:
První průběžné vyhodnocení zájmu studentů IT-BC o předměty pro p.ak.r. 2017/2018:
Zatím si ani jediný předmět nezaregistrovali studenti: ~44 z 1BIT, ~40 ze 2BIT, ~78 ze 3BIT a ~24 ze 4BIT. Takovým studentům se nebudou doplňovat ani opakované předměty.
Em., 2017-03-29:
Ukončení 1. kola e-registrace předmětů pro p.ak.r. 2017/2018 bude v sobotu 2017-04-08 v poledne.
Em., 2017-03-24:
Byly doplněny základní dokumenty, viz níže.
Em., 2017-03-23:
V e-registračních_formulářích jsou již nastaveny začátky e-registrací pro jednotlivé ročníky.
Em., 2017-03-02:
Základní pravidla jsou částečně komentována v pokynech. e-Registrace bude zahájena postupně od vyšších ročníků od úterý 2017-03-28 (tím se sleduje, aby studenti déle_toužící po některém volitelném předmětu měli nezaručenou možnost si takový, z jejich pohledu atraktivní, volitelný předmět zaregistrovat). Již lze nahlížet do dolaďovaných e-registračních formulářů (Poznámka pro účastníky výjezdů Erasmus+: Mnozí jste se nedobrovolně dostali do kreditové krize. Napište mi, abych vám doháněné "P | Pv" předměty doplnil.). e-Registrace bude pro všechny ročníky ukončena k 2017-04-08 k poledni.
Studenti v IT-BC-3 mohou ke státní závěrečné zkoušce v červnu 2017 (a později) přistoupit, pokud se prokáží úspěšně uzavřenou některou z angličtin BAN4 nebo AIT kdykoli v průběhu studia, naposledy BAN4/BAN4 nebo AIT/AIT.
Dokud nebudou připraveny všechny podpůrné dokumenty, nebude se na předčasné dotazy odpovídat.


Zařazeno: registrace předmětů
Vloženo: 20.2.2017 07:03:50 Aktualizováno: 25.9.2017 06:37:36
Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe
10.5.2017
Em., 2015-07-11, 2016-06-29, 2016-08-01, 2017-05-10, 2017-08-03:
Určeno těm, kteří vyjíždějí na ZS, popř. na celý ak.r. 2017/2018, později pak pro ty, kteří vyjedou na LS:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ...
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu, a co lze je popsáno ...
* Pro uznání dovezeného předmětu za "P | PVv" předmět v programu na FIT je potřeba tuto skutečnost doložit na "papíru": Použije se žádost pro IT-BC nebo pro IT-MGR, a pak se odevzdá na SO nejpozději s ToR (Do archivu FIT se odevzdává originál ToR, nicméně pro urychlení procesu uznání dovezených předmětů lze v předstihu zaslat e-kopii ToR se současným označením předmětů, u kterých se usiluje o uznání za "P | PVv". Neopomeňte zde citované dokumenty odevzdávat do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je komplikované.).
* Doplňují se propadliště na předměty ZPX/2017.
* Doplňuje se propadliště do ECTS Users' Guide.
* Doplňuje se propadliště do směrnice rektora VUT č. 40/2017.
Poznámka: Kdokoli, kdo byl na výjezdu v ak.r. 2016/2017, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.


Zařazeno: Erasmus+, uznávání předmětů
Vloženo: 11.7.2015 09:39:09 Aktualizováno: 18.9.2017 13:54:37
Zápisy do ak.r. 2017/2018: všechny ročníky IT-BC, IT-MGR a VTI-DR
3.7-15.9.2017
Em., 2017-07-03:
e-Zápis do p.ak.r. 2017/2018 bude zahájen od 2017-08-21, a bude ukončen 2017-09-05.
Pokud "systém" bude někomu vyčítat, že nemá potvrzeny výsledky za ak.r. 2016/2017, nezapomene také odsouhlasit/zatrhnout celý ak.r. 2016/2017.
Zápis "papírově" bude dne 2016-09-06 dopoledne (VTI-DR Po-09-04 až Čt-09-07), který nejspíše budou muset využít studenti, kteří zmeškali e-zápis, a nebo nesplnili některou podmínku pro povolení e-zápisu. Studenti, kteří jsou na přerušení studia do 2017-08-31, se řídí pokyny uvedenými v rozhodnutí o přerušení studia.
Studenti, kteří se nezapíší, a nebo si nevyřídí případné přerušení studia od 2017-09-01, obdrží rozhodnutí o ukončení studia (blíže popsáno v SZŘVUT).
Počítejte s nepříjemností, že nikoli vždy budete úspěšní s navázáním e-spojení s FIT, protože může probíhat údržba v prostorách klíčových serverů.
Dodatečný zápis do 1MIT bude po srpnových ISZ, a to dne 2017-08-31.
Zápisy budou ukončeny ke dni 2017-09-14.
Počítejte s nepříjemností, že v pátek 2017-09-15 bude SO mimo provoz, protože jsou imatrikulace 1BIT a promoce po srpnových ISZ a MSZ.
Poznámka pro studenty, kteří si nepřečetli rozhodnutí děkana FIT:
Výňatek ... "5) Zápisy budou probíhat dvěma způsoby - elektronickou a prezenční formou. Preferovaná je forma elektronická. Prezenční forma je určena především pro méně obvyklé situace (např. zápis prostřednictvím zástupce s plnou mocí)."


Zařazeno: zápisy
Vloženo: 30.6.2017 09:24:39 Aktualizováno: 25.9.2017 06:31:42
Pro zájemce o cizí jazyky na FAST VUT v Brně
9.-24.9.2017
FAST VUT v Brně nabízí cizí jazyky v rámci CŽV, tj. placenou formou studia:
* Zájemci o jakykoli cizí jazyk v zimním semestru nahlédnou do nabídky "Ústavu společenských věd" na FAST: Do pondělí 18. září t.r. vč. je potřeba spojit se s vyučujícími na Ústavu společenských věd na FAST, aby si dořešili rozvrh(y).
* Zájemci o francouzštinu nebo italštinu nabízenou FAST, tj. cizí jazyky, které nenabízí FEKT, v případě, že budou mít zájem, aby je FIT finančně podpořila, postupují takto:

Pro zimní semestr se do pondělí 2017-09-18 na SO podá písemná žádost, která bude obsahovat nejméně tyto údaje (kdo nebude usilovat o mimořádné stipendium žádost nepodává):
1) Zájemce připojí prohlášení, že má volné kredity, a pokud volné kredity nejsou, že bude jiný konkrétní volitelný předmět zrušen.
2) Zájemce z IT-BC-3 (2BIT a 3BIT): Připojí prohlášení, že jsou splněny kredity "PVA" (je již úspěšná zkouška z AIT nebo BAN4), že v letním semestru m.ak.r. 2016/2017 nebyl žádný neúspěšný předmět, a že pro zimní semestr t.ak.r. 2017/2018 není/nebude souběžně zapsán cizí jazyk z FEKT nebo "FCE" na FIT.
3) Zájemce z IT-MGR-2 (2MIT): Připojí prohlášení, že v letním semestru m.ak.r. 2016/2017 nebyl žádný neúspěšný předmět, že se v zimním semestru t.ak.r. 2017/2018 současně nezapisuje "angličtina ("FCE-Z", apod.)" nebo nějaký "PVH-Z" předmět, a to ani v LS, a že dosud není splněn žádný předmět "PVH".
* Zájemci, jejichž žádost bude úspěšná, si pak poplatek za výuku na FAST zaplatí, zajistí si na FAST, že francouzština nebo italština bude ukončena "body" (na FIT je pak francouzština nebo italština ukončena klasifikovaným zápočtem), výsledek, tj. "body", si nechají potvrdit na orazítkovaném "vysvědčení", a pak si do konce 3. týdne zkouškového období za zimní semestr t.ak.r. podají na FIT písemnou žádost o uznání francouzštiny nebo italštiny (jako 3 kredity získané se budou uznávat jenom předměty s klasifikací "A - E", pouze takové předměty mohou být následně podpořené mimořádným stipendiem) a o proplacení poplatku za výuku na FAST.
* Samoplátci si pak mohou nechat uznat jakýkoli, i neklasifikovaný, cizí jazyk (s výjimkou za BAN1 -- BAN4 a AIT) z FAST, podle podmínek CŽV.

Pro letní semestr se do 2018-01-22 na SO podá písemná žádost, která bude obsahovat nejméně tyto údaje (kdo nebude usilovat o mimořádné stipendium žádost nepodává):
1) Zájemce připojí prohlášení, že má volné kredity, a pokud volné kredity nejsou, že bude jiný konkrétní volitelný předmět zrušen.
2) Zájemce z IT-BC-3 (2BIT a 3BIT): Připojí prohlášení, že jsou splněny kredity "PVA" (je/bude úspěšná zkouška z AIT-Z nebo BAN4-Z), že v zimím semestru t.ak.r. 2017/2018 nebyl/nebude žádný neúspěšný předmět, že pro letní semestr t.ak.r. 2017/2018 není/nebude souběžně zapsán cizí jazyk z nabídky na FIT.
3) Zájemce z IT-MGR-2 (1MIT, 2MIT): Připojí prohlášení, že dosud není splněn žádný předmět "PVH", že v zimním semestru t.ak.r. 2017/2018 nebyl/nebude žádný neúspěšný předmět, že se současně nezapisuje "angličtina AEU-L" nebo nějaký "PVH-L" předmět.
* Zájemci, jejichž žádost bude úspěšná, si pak poplatek za výuku na FAST zaplatí, zajistí si na FAST, že francouzština nebo italština bude ukončena "body" (na FIT je pak francouzština nebo italština ukončena klasifikovaným zápočtem), výsledek, tj. "body", si nechají potvrdit na orazítkovaném "vysvědčení", a pak si do konce 3. týdne zkouškového období za letní semestr t.ak.r. podají na FIT písemnou žádost o uznání francouzštiny nebo italštiny (jako 3 kredity získané se budou uznávat jenom předměty s klasifikací "A - E", pouze takové předměty mohou být následně podpořené mimořádným stipendiem) a o proplacení poplatku za výuku na FAST.
* Samoplátci si pak mohou nechat uznat jakýkoli, i neklasifikovaný, cizí jazyk (s výjimkou za BAN1 -- BAN4 a AIT) z FAST, podle podmínek CŽV.
Em.

Vloženo: 9.9.2017 11:39:28 Aktualizováno: 25.9.2017 06:32:14

FIT na sociálních sítích
13.9.2017
Sledujte aktuální dění okolo fakulty také na sociálních sítích:
Tyto kanály jsou určeny potenciálním i současným studentům, absolventům, zaměstnancům, novinářům a také další veřejnosti. Pokud budete mít zajímavé tipy na obsah, uvítáme je na adrese social@fit.vutbr.cz.

Zařazeno: social, facebook, twitter, google, linkedin
Vloženo: 13.9.2017 17:41:27
Rozdělení do přednáškových skupin BIA a BIB na ZS 2017/2018
15.9.2017 - 2.2.2018
Doporučené (orientační) rozdělení do přednáškových skupin je následující:
* studenti 1BIT s příjmením od A do L patří do skupiny 1BIA
* studenti 1BIT s příjmením od M do Ž patří do skupiny 1BIB
* pro 2BIT je doporučeno rozdělení z letního semestru 2016/2017 (abecedně je polovina přibližně mezi L a M)

Nedojde-li k vyčerpání kapacit místností, doporučené rozdělení na přednáškách nebude kontrolováno. Při vyčerpání kapacity místností mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. Rozdělení na případné termíny půlsemestrálních zkoušek bude řešeno v jednotlivých předmětech. Změnu přednáškové skupiny z důvodu rozvrhové kolize není potřeba hlásit - stačí chodit na bezkolizní skupinu.
V IDA a INM je vhodné chodit na přednášky do skupiny, ve které máte cvičení (10 - 21 1BIA, 30 - 41 1BIB, 10 - 14 2BIA, 20 - 24 2BIB), přičemž termín cvičení si registrujete sami.
Zařazeno: přednáškové skupiny, BIT, 1BIA, 1BIB, 2BIA, 2BIB
Vloženo: 12.7.2017 16:58:12
Zápis do tělesné výchovy pro akademický rok 2017/2018 - ZS
15.-23.9.2017
Zápis do tělesné výchovy pro akademický rok ZS 2017/18:
15.9.2017 (12:00) - 23.9.2017 (24:00) http://zapis.cesa.vutbr.cz/

Vloženo: 21.8.2017 12:47:50 Aktualizováno: 17.9.2017 09:12:40
Náhradní termín školení BOZP a PO pro 1. roč. BIT a NMGR (z jiných VŠ)
21.9.2017
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 21. 9. 2017 od 12,00 hod v posluchárně D105.

Studenti NMGR, kteří pokračují v rámci fakulty ve studiu (přechod z BIT na NMGR), se školení BOZP, PO neúčastní, pokud jej absolvovali v rámci předchozího studia (platnost si lze ověřit v IS FIT). Tohoto školení se zúčastní pouze nově zapsaní studenti z jiných VŠ.

Studenti BIT budou v rámci výše uvedeného školení (21. 9. 2017) proškoleni z vyhlášky č. 50.

Studenti NMGR budou z vyhlášky č. 50 proškoleni na samostatném školení, které bude zorganizováno v průběhu října až listopadu 2017. Termín bude zveřejněn na stránkách fakulty a na e-nástěnce Studinfo.
Vloženo: 22.8.2017 09:30:50 Aktualizováno: 23.8.2017 09:05:43

Náhradní školení BOZP
11.10.2017
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 11.10. 2017 od 9,00 hod v posluchárně A112.
Vloženo: 25.9.2017 13:38:30

Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.144.21.195
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]